Fundația „Fenix – secolul 21” (Foundation „Phenix – 21 century”)

Fundația „Fenix – secolul 21” (Foundation „Phenix – 21 century”) este înființată în anul 2007. Fundația este o organizație nonguvernamentală, care realizează activități sociale utile pentru dezvoltarea și afirmarea educației, științei, culturii, protecției mediului înconjurător, turismului, etc. Totodată, fundația „Fenix – secolul 21” (Foundation „Phenix – 21 century”) este o organizație, înființată în scopul elaborării, implementării și administrării unor proiecte europene și furnizarea unor consultări în următoarele domenii: cultură, artă, turism, ecologie, educație, afacere, etc. 

Misiunea Fundației este: protecția mediului înconjurător și a resurselor naturale, păstrarea patrimoniului natural, cultural și istoric, promovarea activității cetățenilor în cadrul societății,  sprijinirea integrării sociale și incluziunea  activă în viața socială, sprijinirea dialogului social între organizațiile civile, autoritățile publice și afacerea pentru o viață mai bună, curată și benefică sănătății.

Echipa Fundației „Fenix – secolul 21“ (Foundation „Phenix – 21 century”) a acumulat o experiență serioasă și în furnizarea unor servicii specializate pentru afacerile mici și mijlocii și sectorului neguvernamental în domeniul administrării și realizării unor proiecte, finanțate de UE – având un număr de peste 10 proiecte implementate cu succes în ultimii zece ani. 

Folosim o abordare individuală pentru fiecare partener și optimizăm soluția d.p.d.v. al unicității sale. Exact din acest motiv Fundația „Fenix – secolul 21” (Foundation „Phenix – 21 century”) nu oferă soluții standard. Accentul nostru mereu este direcționat către conștientizarea necesităților partenerilor noștri și selectarea celei mai bune și eficiente idee de proiect. 

Obiectivele Fundației sunt următoarele:

 • A pregăti concepte și proiecte pentru îmbunătățirea dezvoltării economice a regiunii; 
 • A încuraja schimbul cultural;
 • A sprijini dezvoltarea turismului;
 • A elabora unor concepte și proiecte pentru îmbunătățirea climei sociale, economice, administrative și ecologice din județul Vidin;
 • A sprijini și a colabora cu alte organizații cu asemenea obiective;
 • A sprijini dezvoltarea instituțiilor de învățământ, societatea civilă, știința, cultura și turismul;
 • A sprijini integrarea socială a tinerilor, dezvoltarea personală și profesională a acestora;
 • A participa activ la dezvoltarea cooperării transfrontaliere cu țările vecine și țările din regiunea Balcanică;
 • A încuraja, sprijini și ajuta formarea instituțională și dezvoltarea structurilor locale, regionale și naționale cu capacitate de a presta activitate în cadrul unor proiecte și programe europene;
 • A organiza și participa la organizarea unor evenimente publice, precum instruiri, seminare, vizite de studiu, expoziții, târguri, etc.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute, Fundația „Fenix – secolul 21” (Foundation „Phenix – 21 century”):

 • Organizează cursuri de formare, dezbateri publice, mese rotunde, studii și seminare pentru popularizarea și și armonizarea integrării europene și condițiile economice și sociale contemporane;   
 • Realizează programe și proiecte, finanțate prin fonduri europene, internaționale și naționale și prin alte surse, în legătură cu realizarea activității sale;  
 • Pregătește editarea unor materiale tipărite; 
 • Creează contacte cu alte fundații, asociații sau instituții; 
 • Cooperează cu organizații locale, naționale și internaționale; 
 • Aplică pentru elaborarea și implementarea unor proiecte naționale și internaționale; 
 • Sprijină dezvoltarea vieții civile; 

AROTT – Așocîatîa Romana pentru Tranșfer Tehnologîc șî Înovare

ește organîzatîa profeșîonala a unîtatîlor cu profîl de tranșfer tehnologîc șî înovare, neguvernamentala șî nonprofît.

Așocîatîa are drept școp:

 • promovarea șî protejarea medîuluî de afacerî al entîtatîlor (încubatoare, parcurî, etc) de tranșfer tehnologîc șî de afacerî înovatîve dîn Romanîa;
 • promovarea întereșelor profeșîonale ale membrîlor;
 • întarîrea autorîtatîî profeșîonale a entîtatîlor șî preștîgîul lor șocîal;
 • creşterea competîtîvîtatîî prîn întarîrea bazeî tehnologîce șî înovare.

Atrîbutîîle ARoTT:

 • Promoveaza șî protejeaza întereșele profeșîonale șî comercîale ale membrîlor șaî;
 • Organîzeaza șî promoveaza medîul contactelor profeșîonale șî comercîale dîn domenîu;
 • Elaboreaza șî promoveaza înîtîatîve legîșlatîve în favoarea membrîlor șaî șî facîlîteaza acceșul membrîlor șaî la organîșme guvernamentale șî neguvernamentale;
 • Organîzeaza șî acorda așîștenta pentru colaborarea între membrîî șaî;
 • Acorda așîștenta șî promoveaza proîectele îndîvîduale, comune șau cu tertî;
 • Promovarea conceptuluî de competîtîvîtate economîca prîn C-D șî Înovare;
 • Promovarea conduîteî etîce în randul membrîlor șaî;
 • Promovarea calîtatîî în actîvîtatea membrîlor șaî;
 • Promovarea conceptuluî de dezvoltare durabîla în șî prîn actîvîtatea membrîlor șaî;
 • Ștîmularea, promovarea actîvîtatîlor înovatîve, protejarea creatîeî întelectuale, tehnîce;
 • Promovarea îmagînîî înduștrîeî în tara șî în ștraînatate;
 • Așîgura un flux înformatîonal competîtîv șî o dîșemînare nedîșcrîmînatorîe a înformatîîlor catre membrîî șaî;
 • Efectueaza actîvîtatî de tranșfer tehnologîc, cercetare-dezvoltare, ștudîî șî elaboreaza ștrategîî, conștruîește baze de date, șîștematîzeaza înformatîîle șî așîgura acceșul larg șî nedîșcrîmînatorîu al membrîlor la aceștea;
 • Promoveaza șî partîcîpa la împlementarea șocîetatîî înformatîonale șî a șocîetatîî cunoașterîî în Romanîa;
 • Organîzeaza actîunî de perfectîonare în tara șî ștraînatate în benefîcîul membrîlor;
 • Organîzeaza șî deruleaza evenîmente șî programe pentru tîneret pentru promovarea Șocîetatîî Înformatîonale șî Șocîetatîî Cunoașterîî;
 • Așocîatîa îșî manîfeșta caracterul reprezentatîv șî conșultatîv prîn aceea ca:
 • reprezînta șî șuștîne întereșele profeșîonale, comercîale șî de grup ale membrîlor șaî în fata organelor guvernamentale, altor organîșme șî înștîtutîî dîn tara șî ștraînatate;
 • întocmește ștudîî, da înformatîî, conșultatîî de șpecîalîtate pentru membrîî șaî șau pentru tertî;
 • propune organelor în drept promovarea unor acte normatîve în întereșul membrîlor șaî;
 • înîtîaza întalnîrî șî contacte profeșîonale.

Șunt membrî ARoTT, așocîatîî, Organîzatîî cu perșonalîtate jurîdîca, profît șau nonprofît șî de drept prîvat șî organîzatîîle medîuluî unîverșîtar care adera la ștatutul ARoTT.

Obîectîv: Creșterea numaruluî de produșe șî tehnologîî ofertate șau utîlîzate prîn tranșfer tehnologîc.

Cum șe va atînge aceșt obîectîv:

 • Îdentîfîcarea șî promovarea produșelor înovatîve;
 • Promovarea cooperarîî tehnologîce;
 • Acceșul la rezultatele cercetarîî.

 

Domeniu de activitate

AРoTT are 43 membri (universități, centre pentru activitate științifică de cercetare dezvoltare,  centre TT, camere de comerț), 18 proiecte inovative, 24 proiecte transfrontaliere și proiecte de formare. Ca partener lider, AРoTT realizează două proiecte, direcționate direct sectorului de turism din regiunea transfrontalieră RO-BG: Turismul tematic transfrontalier – posibilitate pentru dezvoltarea și popularizarea identității regiunilor Dolj, Olt, Mehedinți, Vidin, Montana, Vratsa, Plevna”, MIS ETC 663 și ” Drumul Vinului „, MIS ETC 199. În cele două proiecte au fost realizate 2 produse turistice, care au contribuit la creșterea vizibilității regiunii transfrontaliere RO-BG la nivel european. Totodată, în perioada 02.02.2016-01.02.2018 AРoTT implementează în cadrul INTERREG V – A România – Bulgaria, proiectul „Managementul riscului pentru infrastructurile mari din regiunea transfrontalieră româno-bulgară” pentru creșterea gradului de informare a comunității locale cu privire la infrastructura de avengură prin instruiri și comunicație

Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin“ – PRDD – Vidin

Misiunea Asocierii ” Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin „

Misiunea Asocierii ” Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin” este de a sprijini și încuraja dezvoltarea socială și economică prin inițiative, care afirmă politicile și practicile europene.    
Obiectivele organizației 

Obiectivele principale ale asocierii ” Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin” constă în sprijinirea autorităților locale, regionale, naționale și societatea ca atare la implementarea practicilor europene în domeniul cooperării teritoriale, interregionale și internaționale prin realizarea unor inițiative și proiecte în următoarele domenii:

  – Dezvoltarea afacerilor, inclusiv analize economice, organizarea unor forumuri și întâlniri de afaceri;

  – Promovarea patrimoniului cultural – istoric pentru managementul său durabil;  
  – Inițiative ecologice din domeniul păstrării biodiversității, accesului la informații ecologice,  managementului durabil al resurselor naturale;   
 -Dezvoltarea turismului ecologic și rural;    
-Protecția drepturilor cetățenilor, inclusiv ale grupurilor de minorități;  
– Proiecte de formare și informare și din domeniul sportului.

Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin” are peste 15 de ani experiență în elaborarea și implementarea unor proiecte din cadrul programelor europene, începând de la Programul PHARE, Programele operaționale pentru perioada 2007-2013, INTERREG V-A România – Bulgaria și IPA CBC Bulgaria – Serbia, în calitate de beneficiar principal, organizație partener, asigurând experți pe baza unor contracte de asistență tehnică din cadrul unor programe operaționale. Experiența principală a organizației s-a acumulat în cadrul unor proiecte de popularizare ca măsuri de tip soft, precum instruire în domeniul artelor și meșteșugurilor, dezvoltării turismului, organizării unor întâlniri de lucru și seminare, expoziții și spectacole cu dansuri, precum și prin asigurarea unor experți în domeniul dezvoltării regionale, mediului înconjurător și dezvoltării turismului. 

Experiența Asocierii începe prin implementarea unor proiecte din cadrul programului PHARE: 

 1. Proiect „Incluziunea socială în afara stereotipurilor”, programul PHARE /JSPF Bulgaria – Serbia, 2007, organizație lider. Obiectiv și activități principale: Obiectivul principal al proiectului constă în consolidarea procesului de incluziune a grupurilor vulnerabile, precum tinerii romi din regiunea transfrontalieră. 
 2. Proiect „Îmbunătățirea condițiilor ecologice pentru dezvoltarea turismului de-a-lungul fluviului Dunăre”. Obiectivul proiectului este prezentat de diminuarea poluării fluviului Dunăre și aplicarea unor măsuri concrete pentru dezvoltarea turismului de-a-lungul fluviului.
 3. Proiect „Ruta turistică „Balcanii de Vest”- ecoturism în favoarea oamenilor și naturii”. Obiectivele proiectului sunt următoarele: dezvoltarea unei rute turistice „Balcanii de Vest” pentru cele mai importante specii și habitate; dezvoltarea capacității locale pentru interpretarea biodiversității și organizarea unui produs și marketing de ecoturism și popularizarea produsului ecoturistic, a rutei și a biodiversității din județul Vidin, Vratsa și Montana.

 

 Cu începutul perioadei de programare 2007-2013 și noile Programe operaționale, PRDD a realizat cu succes diferite proiecte, în calitate de partener lider sau partener, cu precădere în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria.

 1. Proiectul 1-3.3-1 „E-79 Coridor cultural între Bulgaria și România” Miss ETC cod 38. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană, prin programul Fondului european de dezvoltare regională „CTF România – Bulgaria 2007-2013”. Perioada de realizare a proiectului: 30.04.2010-30.04.2011.  Proiectul „E-79 – Coridor cultural între Bulgaria și România” este realizat pe teritoriul orașului Vidin din Bulgaria și în județul Dolj, din România, în parteneriat cu Asocierea întreprinderilor mici și mijlocii (PLIMM – Calafat), România. Obiectivul principal al proiectului a fost a încuraja cooperarea transfrontalieră între oamenii și comunitățile prin intensificarea schimbului social și cultural.   
 2. Proiectul № 2 (2i) -3.3-5 „Încurajarea sportului prin construirea unor poduri între tinerii”, MIS ETC cod 644. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Fondul de dezvoltare regională „CTF România – Bulgaria 2007 – 2013”. Perioada de realizare a proiectului: 09.12.2010-08.12.2011. Obiectivul proiectului „Încurajarea sportului prin construirea unor poduri între tinerii” a fost cu precădere de a încuraja cooperarea transfrontalieră în domeniul schimbului cultural și de sport pentru dezvoltarea sporturilor acvatice și creșterea atractivității sporturilor acvatice. Durata proiectului este de 12 luni, fiind realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin” în parteneriat cu Asocierea întreprinderilor mici și mijlocii, Calafat, România, Liciul de sport ”Traian Lalescu”, Orșova, România și clubul sportiv ”Vanto”, Vidin, Bulgaria.
 3. Proiectul 2 (2i)-3.1-14 „Turism tematic transfrontalier – posibilități pentru dezvoltarea și popularizarea identității județelor Dolj, Olt, Mehedinți, Vidin, Montana, Vratsa, Plevna”, MIS ETC cod 663. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Fondul de dezvoltare regională „CTF România – Bulgaria 2007 – 2013”. Perioada de realizare a proiectului: 22.09.2010-22.03.2012. Proiectul este realizat pe baza Axei prioritare 3 – dezvoltare socială și economică, zona de intervenție 3.1 – Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerii și popularizarea identității regiunilor. Partenerul lider al proiectului este: Asocierea română de transfer tehnologic și inovări (ARoTT) – Cariova, în parteneriat cu: Partenerul 2: Asocierea transfrontalieră Mediul E (echilibrat) (ATeE) – România; Partenerul 3: Fundația „Perpetum mobile” – Plevna, Bulgaria; Partenerul 4: Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin, Bulgaria. Obiectivul proiectului a fost de a sprijini dezvoltarea durabilă a regiunilor transfrontaliere Dolj, Olt, Mehedinți, Vidin, Montana, Vratsa, Plevna, prin identificarea posibilităților turismului în toate regiunile.
 4. Proiectul 2(4i)–3.1.-5 „Parteneriat strategic transfrontalier de turism durabil în regiunile de Sud-Vest și Nord-Vest ale Dunării de Jos”, MIS ETC cod 557. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Fondul de dezvoltare regională „CTF România – Bulgaria 2007 – 2013”. Perioada de realizare a proiectului: 14.06.2013-14.12.2014. Proiectul este implementat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin”, ca partener, și organizația Asociere transfrontalieră Mediu E (echilibrat) (CBAEE) – partener lider și partenerii: ARIES-Oltenia, ARDBC-2000 Montana и Perpetum Mobile – Plevna. Obiectivul general al proiectului a fost de a influența progresului durabil al dezvoltării economice și sociale din regiunea Dunării de Sud-Vest și de Nord-Vest, prin inițiative și acțiuni strategice ale principalilor participanți, menite realizării turismului durabil prin încurajare și valorizare, în parteneriat cu potențialul natural, turistic și cultural-istoric. Județele țintă ale proiectului au fost: județele Dolj, Olt, Mehedinți (România) și județele Vidin, Montana, Vratsa, Plevna (Bulgaria).
 5. Proiectul “Valorificarea culturii autentice pentru turismul transfrontalier”, Codul proiectului: 15.2.1.057, ROBG-13, finanțat prin programul Interreg  V-A România-Bulgaria. Proiectul este realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin ” ca beneficiar lider și organizațiile: ARIES-Oltenia ADRCA-2000 Montana Obiectivul principal al proiectului este de a descoperi și populariza cultura autentică din regiunea transfrontalieră, pe teritoriul județelor Vidin și Montana și județului Dolj și a crea un produs turistic nou, folosind patrimoniul cultural al regiunii țintă.
 1. Proiectul “IMPACT”, “Platforma integrată multimedia de cultura activă și turism”, codul proiectului: 15.2.1.056, ROBG-12, finanțat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria. Proiectul este realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin ” ca beneficiar lider și organizațiile: Fundația municipală „Ruse – orașul spiritului liber”, Municipiul Lom, Asocierea Alexis Project, Filiași. Proiectul IMPACT urmărește popularizarea regiunii transfrontaliere ca o destinație turistică atractivă, pe baza utilizării durabile a resurselor naturale și culturale, prin soluții IT inovative și interactive pentru furnizarea serviciilor turistice.
 2. Proiectul “Prune pentru gunoi” codul proiectului: 15.2.1.054, ROBG-11, finanțat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria. Proiectul este realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin ” ca beneficiar și organizațiile: Fundația „Fenix – secolul 21”, Vidin și Asocierea PRO Mehedinți. Obiectivul principal al proiectului este de a informa populația din zona țintă cu privire la viața sălbatică de pe teritoriile protejate și a angaja oamenii prin acțiuni concrete legate de protecția mediului înconjurător din orașele și zonele protejate „Natura 2000”.
 1. Proiectul “6 reasons” codul proiectului: 15.2.1.057, ROBG-5, finanțat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria. Proiectul este realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin ” ca beneficiar și Asocierea PRO Mehedinți.

               Obiective:

 •  aport la dezvoltarea durabilă economică, socială și culturală a regiunii de cooperare transfrontalieră Mehedinți – Vidin prin acțiuni comune menite infrastructurii turistice, respectiv proiectarea generală a produselor și serviciilor turistice cheie, bazate pe patrimoniul natural și cultural.
 • Creșterea gradului de informare a comunităților respective cu privire la patrimoniul cultural și natural din regiunea Mehedinți – Vidin, cu scopul de a fi apreciate și păstrate în viitor.
 • Crearea unui parteneriat stabil și durabil între județul Mehedinți și Vidin, ca un instrument de dezvoltare transfrontalieră româno-bulgară durabilă, în scopul depășirii barierelor fizice și social – culturale și pentru o exploatare mai bună a posibilităților create.
 1. Proiectul “AD-Vision”, codul proiectului: CB007.1.12.084, cofinanțat de către UE prin programul Interreg-IPA CTF Bulgaria – Serbia. Proiectul este realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin (PRDD – Vidin), ca partener lider, în parteneriat cu 1. Asocierea „Spiritul Balcanilor“; 2.Asocierea „Bulgaria autentică”; 3. „Organizația turistică a municipiului Knyazhevats“ în perioada 14.12.2017-13.12.2018. Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea capacității pentru dezvoltare durabilă a turismului în destinația de frontieră a munții Stara planina. Obiectivele specifice sunt: mecanisme eficiente de planificare durabilă a turismului pentru asigurarea unei abordări strategice echilibrate în procesul de integrare activităților turistice, cu participarea multor părți interesate; nivele potrivite de management și capacitate de marketing, corespunzătoare dezvoltării tendințelor de piață; creșterea maximă a procentului din cadrul cheltuielilor generale, care rămân în cadrul economiei locale, prin consolidarea lanțului transfrontalier de furnizare de destinații.
 2. Proiectul “Comori umane vii”, codul proiectului: ROBG-358, finanțat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria. Perioada de realizare: 01.08.2018-31.01.2020. Proiectul este realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin (PRDD – Vidin), ca partener lider, în parteneriat cu Asocierea transfrontalieră Mediu E (echilibrat) (CBAEE) și „Agenția de dezvoltare regională și centru de afaceri 2000”. Obiectivul general al proiectului constă în popularizarea culturii autentice locale în domeniul dansurilor autentice, cântecelor și evenimentelor culinare tipice și prin organizarea și coordonarea unor evenimente culturale, pentru asigurarea unei oferte turistice profesionale, gată de vânzare de către touroperatori și de folosire de către turiștii individuali. Proiectul nostru va crea 3 festivaluri folclorice transfrontaliere în cele trei județe, va organiza un târg național transfrontalier de folclor autentic și va coordona oferta continuă a părților locale interesate, sub forma unor produse turistice transfrontaliere, care vor atrage minim 2000 de triști în regiune, prin excursii cu durata de peste 1 zi !
 3. Proiectul “Comori ai romilor”, codul proiectului: ROBG-410, finanțat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria. Perioada de realizare: 01.09.2018-29.02.2020. Proiectul este realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin (PRDD – Vidin), ca partener lider, în parteneriat cu cu Asocierea transfrontalieră Mediu E (echilibrat) (CBAEE) și „Agenția de dezvoltare regională și centru de afaceri 2000” – Montana. Obiectivul general al proiectului este prezentat de îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural prin valorificarea culturii tradiționale a romilor în produse turistice. Prin „Descoperiți comorile ai romilor!” vor fi elaborate studii, care vor prezenta principalele ramuri ale culturii romilor și caracteristicile specifice ale fiecărei ramură. Informațiile obținute în urma studiilor vor fi utilizate pentru elaborarea strategiei comune „Valorificarea culturii romilor din zona transfrontalieră sub forma de produse turistice”, care va identifica rutele comune din regiunea proiectului (județele Dolj și Mehedinți din România și Vidin, Montana din Bulgaria) pentru cultura romilor și va oferi metode de valorificare a acestor ”comori” tradiționale. În această privință, vor fi create alte evenimente turistice pentru aceste rute: 4 Festivaluri culturale ale romilor „Savurați cultura romilor”, 2 Caravane transfrontaliere „Descoperiți comorile romilor!”, 4 seminare „Aflați mai multe despre cultura romilor”.
 4. Proiectul “Turism +55”, codul proiectului: ROBG-436, finanțat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria. Perioada de realizare: 01.09.2018-29.02.2020. Proiectul este realizat de către Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin  (PRDD – Vidin), ca beneficiar, în parteneriat cu Fundația „Fenix – secolul 21” și и Asocierea română de transfer tehnologic și inovări ARoTT.  Obiectivul principal al proiectului constă în inițierea dezvoltării unui produs turistic, destinat turiștilor în vârsta de peste 55 de ani în sezonul turistic slab, și o bază pentru popularizarea acestui produs turistic. Partenerii vor pregăti condițiile și vor realiza proiecte pilot pentru un produs turistic, menit turiștilor în vârsta de 55+ în vederea popularizării produsului turistic, care va îmbunătăți capacitatea părților interesate în domeniul turismului destinat oamenilor în vârstă